Uw vertrekpunt van online shoppen Informatie op doen bij ons, bestellen bij één van onze partners Altijd voordelig shoppen

Algemene voorwaarden oud

 

Algemene voorwaarden Voordeelkampioen.nl

 Artikel 1. Definities

 

  • De webshop: Voordeelkampioen.nl in haar hoedanigheid als webshop en aanbieder van online diensten.
  • De consument: Een natuurlijk persoon die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsovereenkomst.
  • Koopovereenkomst: Een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via webshop, per telefoon of per e-mail) en die producten door ons of door derden worden geleverd.

 

 1. Altijd scherpe aanbiedingen
 2. Altijd erlijk tegenover de consument
 3. Service staat centraal

 

Artikel 2. Wie zien wij nou eigenlijk?

Wij zijn een webshop met een veelzijdig assortiment zodat de consument een ruime keus heeft. De producten die wij aanbieden zijn ALTIJD voorzien van scherpe aanbiedingen. Tevens waarderen wij onze klanten enorm en staan wij open voor verbeteringen binnen onze organisatie. 

 

Heeft u vragen stuur ons een bericht via:

 1. Info@voordeelkampioen.nl 
 2. Stuur een DM via instagram
 3. Stuur een bericht op facebook

 

Zakelijke gegevens:

 1. Handelsnaam: Voordeelkampioen
 2. KvK-nummer: 73668575
 3. Btw-identificatienummer: Op aanvraag

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbod van de webshop en elke tussen de webshop en de consument gesloten koopovereenkomst.

 

3.2. Voor de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden

 

3.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

3.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4. Het aanbod

4.1. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of het aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 

4.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5. Koopovereenkomst

 

 5.1. De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.

 

5.2. Indien de Koopovereenkomst via elektronische weg heeft afgesloten, bevestigt de webshop via elektronische weg de aanvaarding van dit aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst verbinden. Aanvaarding kan zowel per e-mail, als via een melding op de webshop gebeuren.

 

5.3. De webshop draagt er zorg voor dat de Koopovereenkomst beveiligd tot stand kan komen, waarbij er nauwkeurig zorg wordt door gedragen voor een bescherming van uw gegevens tijdens en na het proces van afsluiten van de Koopovereenkomst.

 

5.4. Als u een bestelling hebt geplaatst dan krijgt u daarvan een bevestiging per e-mail. Zorg er dus voor dat het e-mail adres dat u hebt opgegeven klopt.

 

5.5. Een factuur van uw bestelling krijgt u automatisch gemaild. 

 

Artikel 6. Herroepingsrecht

 

6.1. De consument kan een Koopovereenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 kalenderdagen na uitvoer van de Koopovereenkomst herroepen.

 

6.2. De herroepingstermijn gaat in op de dag nadat u of een vooraf door u aangewezen derde:

 1. het product heeft ontvangen; of
 2. als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 3. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een aangewezen derde, het laatste onderdeel of de laatste zending heeft ontvangen;
 4. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een aangewezen derde, de eerste zending heeft ontvangen.

 

6.3. Er zijn enkele producten die u niet kunt terugsturen. Mocht dit het geval zijn dan staat het altijd in de productomschrijving. Dit is meestal het geval bij verbruiksartikelen waarvan verpakking is geopend. Maar bijvoorbeeld ook oorbellen, ondergoed, scheermesjes etc., vanwege hygiënische redenen.

 

6.4. Bij het verzenden van het pakketje is de verzender (Voordeelkampioen) verantwoordelijk voor vermissingen en/of schade(s). Bij het retourzenden van een pakketje is de verzender (Klant) verantwoordelijk voor vermissingen en/of schade(s). 

 

6.5. Hoe u pakketjes terugstuurt kunt u lezen op de pagina; retourbeleid & aanvragen

 

Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

 

7.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

7.2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

 

7.3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

 

7.4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

7.5. Retourkosten zullen uitsluitend worden vergoed aan de consument wanneer er artikelen defect worden aangeleverd of wanneer er verkeerde artikelen worden bezorgt.   

 

Artikel 8. Uitsluiting van herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:

 1. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuzes of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn;
 2. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de webshop geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden (waaronder, maar niet uitsluitend ondergoed, erotische producten, etc.);

 

Artikel 9. De prijs

 

9.1. Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod, worden prijzen van aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een uitdrukkelijke prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 

9.2. In afwijking op het voorgaande, kunnen prijzen van producten waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt, ten aller tijde wijzigen. Hiervan zal de webshop uitdrukkelijk melding maken op de productpagina.

 

9.3. Alle door de webshop gecommuniceerde prijzen, zijn prijzen inclusief BTW.

 

9.4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10. Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie

 

10.1. De webshop draagt er zorg voor dat producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina vermelde specificaties. Daarnaast staat de webshop ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/ofoverheidsvoorschriften en eventuele met u gemaakte afspraken over anders dan normaal gebruik.

 

10.2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de webshop, haar toeleverancier(s), importeur(s) of producent(en) waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan de consument toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval de webshop tekortschiet in de nakoming van haar deel van de Koopovereenkomst.

 

10.3. Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

 

Artikel 11. Levering en uitvoering

 

11.1. De webshop draagt er zorg voor het door de consument bestelde product zo veel als mogelijk in goede staat geleverd wordt.

 

11.2. Bij elk product staat aangegeven wat het verwachte leveringstermijn is. Dit kan per product verschillen.

 

11.3. De webshop levert de door de consument bestelde producten op het afgesproken adres (adres wat door de consument is opgegeven), of op een afhaalpunt in de buurt, wanneer de consument niet in staat is de bestelling in ontvangst te nemen.

 

11.4. Wanneer de levering van uw product om watvoor reden dan ook vertraagd is, zal de consument hiervan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht, in ieder geval op het moment dat de webshop van haar leverancier(s) een verwachte leverdatum heeft ontvangen. In geval van vertraging heeft de consument het recht de Koopovereenkomst te ontbinden.

 

11.5. Na ontbinding zoals bedoelt in het voornoemde lid, zal het door de consument betaalde bedrag zo snel mogelijk worden teruggestort, op dezelfde wijze als waarmee de consument dat bedrag aan de webshop heeft betaald.

 

13.6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de webshop tot het moment dat het de producten bij de consument of en door de consument aangestelde vertegenwoordiger is afgeleverd, tenzij vooraf anders overeengekomen.

 

Artikel 12. Betaling

 

12.1. De consument betaalt het verschuldige bedrag vooraf, elektronisch via de door de webshop aangeboden betaalmethoden. 

 

12.2. Bij het retourneren van bestelling zijn de verzendkosten altijd voor de klant zelf, tenzij door we webshop geleverde producten defect geleverd zijn of dat er onjuiste producten zijn geleverd.

 

12.3. Klopt er iets niet in de betaalgegevens? Neem dan contact met ons op via info@voordeelkampioen.nl

 

Artikel 13. Klachtenregeling

 

13.1 Heeft u een klacht? Dat vinden wij erg vervelend! Wij zullen er alles aan doen om uw klacht te verhelpen. Stuur een mailtje naar info@voordeelkampioen.nl en we zullen u zo snel mogelijk helpen.

 

13.2. Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de webshop, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

13.3. Bij de webshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de webshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14. Geschillen 

 

14.1. Op tussen de consument en de webshop gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 15. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

15.1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.

 

15.2. Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen.

 

Toegevoegd aan verlanglijst
U heeft dit product in de winkelmand geplaatst: